Tag: festival

Cần bảo vệ nghệ thuật truyền thống

Chúng tôi tìm hiểu và được biết các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống trên thế giới, ví dụ ở Nhật, Hàn Quốc họ cũng thực hiện xã hội hóa. Nhà nước không trả lương, nhưng nuôi bằng các quỹ bảo tồn phát triển những loại hình nghệ thuật truyền thống. Quỹ này được ...